A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 23.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie

Rozdział I


Postanowienia ogólne§ 1


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007r., Nr 121, poz. 842 z późn. zm.);
2) zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
3) niniejszego regulaminu.


§ 2


1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Powiecie – należy przez to rozumieć powiat Radziejów;
2) Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie;
3) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie;
4) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11 do § 15 Regulaminu;
5) Kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem, a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.§ 3


1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii:

a) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
b) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
c) wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu;

5. Siedziba Inspektoratu mieści się w ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów.Rozdział II


Organizacja Inspektoratu
§ 4


1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.

2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.Rozdział III


Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu
§ 5


1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.

2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.§ 6


1. Kierownicy odpowiadają za:

1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;
2) porządek i dyscyplinę pracy;
3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.


§ 81. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą,
2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;
4) radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym2 - mgr Jarosław Ruciński.

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą;
2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 14 ust. 2, oraz Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.§ 9Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.§ 101. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.Rozdział IV


Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych§ 111. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1) zwalczanie oraz monitoring chorób zakaźnych u zwierząt
2) nadzór nad materiałem biologicznym
3) kontrola identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontrola wzajemnej zgodności o obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt
4) nadzór nad obrotem zwierzętami.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Powiatowy Lekarz Weterynarii – lek. wet. Kazimierz Watkowski
2) lek. wet. Natalia Tajkowska
3) dr n.wet. Paweł Jasiński
4) mgr Wioletta Płoszaj
5) mgr Agata Dzierżawska
6) lek. wet. Piotr Szcześniak

§ 121. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1) Nadzór nad produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
2) Nadzór nad postępowaniem związanym z produkcją produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
3) Kontrola dobrostanu zwierząt.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii – lek. wet. Piotr Szcześniak
2) Inspektor inż. Marcin Ogrodowski§ 131. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:

1) sporządzenie planu budżetu, wykonywanie i zmiany budżetu PIWet.
2) prowadzenie księgowości
3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych
4) zaopatrywanie stanowisk pracy w PIWet. W niezbędne wyposażenie w materiały biurowe i przeciwpożarowe.

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Pani Teresa Czyżnikiewicz
2) Pani Feliksa Paliwoda
3) Pani Krystyna Stasiak

§ 141. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

1) Prowadzenie sekretariatu z obsługą petentów
2) Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wg opracowanych procedur
3) Bieżące prace informatyczne
4) Bieżące prace gospodarcze i utrzymanie obiektów w należytym porządku.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) mgr Joanna Kawczyńska
2) mgr inż. Andrzej Wiśniewski
3) Pan Jan Kontowicz
4) Pan Jerzy Nowacki

§ 151. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

1) Udzielanie porad i konsultacji prawnych
2) Sporządzanie opinii prawnych
3) Zastępstwo prawne i procesowe

§ 161. Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni (Powiatowego Oddziału do spraw badania w kierunku włośni) należy:

1) -

2. Zarówno Pracownia badania mięsa na obecność włośni, jak i podległe mu Terenowe Punkty Wytrawiania, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w -

§ 17Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. odkażania należy:

1) -

§ 18Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.


Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 23.12.2010
Podpisał: Kazimierz Watkowski
Dokument z dnia: 23.12.2010
Dokument oglądany razy: 4 548