A A A

Zastępca powiatowego lekarza weterynarii

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
zastępca powiatowego lekarza weterynarii
w Radziejowie


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Brzeska 53
88-200 Radziejów


Miejsce wykonywania pracy:
Radziejów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie działalnością Inspektoratu w czasie nieobecności powiatowego lekarza weterynarii lub w przypadku nieobsadzenia stanowiska powiatowego lekarza weterynarii
 • realizacja zadań z zakresu zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia zdrowia publicznego
 • współpraca z innymi organami administracji rządowej i samorządowej w w/w zakresie

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca także poza siedzibą Inspektoratu, wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, kontakt z klientem zewnętrznym, reprezentacja urzędu w zastępstwie powiatowego lekarza weterynarii


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

narzędzia i materiały pracy: komputer;
Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią


pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • tytuł specjalisty w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologii i administracji weterynaryjnej
 • znajomość obowiązujących przepisów związanych z Inspekcją Weterynaryjną
 • predyspozycje do kierowania zespołem i podejmowania decyzji
 • prawo jazdy kat.B
 • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywna znajomość jednego z języków obcych - urzędowych UE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP

Termin składania dokumentów:
29-11-2013


Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz


Inne informacje:
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do następnego etapu, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko, zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 52 33 92 104

Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 05.11.2013
Dokument oglądany razy: 5434