A A A

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie
ul. Brzeska 53 88-200 Radziejów

Miejsce wykonywania pracy: Radziejów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie dochodzeń epizootycznych,
 • prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie sprawozdawczości z przeprowadzonych badań i kontroli, obsługa wet. systemów informatycznych
 • tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontrola podmiotów nadzorowanych
 • współudział i kontrole warunków utrzymania zwierząt na terenie gospodarstw i miejsc przebywania zwierząt w ramach spełniania minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca także poza siedzibą Inspektoratu, wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym, szkolenia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Narzędzia i materiały pracy: komputer, samochód służbowy.

Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, brak windy i pojazdu dla osób niepełnosprawnych. Kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym


Inne:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe weterynaryjne


Pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze RP
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • znajomość kpa
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność
 • praca w zespole
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
07-03-2016


Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Brzeska 53
88-200 RADZIEJÓW

Inne informacje:
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do następnego etapu, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko, zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 542853510

Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 23.02.2016
Dokument oglądany razy: 2491