A A A

Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji(praca na zastępstwo)

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw do spraw pasz i utylizacji (praca na zastępstwo).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie
ul. Brzeska 53
88-200 Radziejów

Miejsce wykonywania pracy: Radziejów oraz powiat radziejowski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem i stosowaniem pasz.
 • Pobieranie prób laboratoryjnych do badań.
 • Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i ustawy o paszach.
 • Organizacja i koordynacja nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.
 • Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych paszach od PIOR i N, IJHARS, IH.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów.

Warunki pracy:
Praca w inspektoracie i poza siedzibą inspektoratu - na terenie powiatu radziejowskiego. Wyjazdy służbowe. Kontakt z podmiotami nadzorowanymi. Do dyspozycji samochód służbowy, komputer i telefon komórkowy. 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe biologiczne
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem.
 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Niekaralność
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
 • obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 08-09-2016

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Brzeska 53
88-200 RADZIEJÓW

Inne informacje: Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do następnego etapu, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko, zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 542853510

Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 04.09.2016
Dokument oglądany razy: 1953