A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 29.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie treści

Opracowanie w sprawie zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych, agresywnych, dziko żyjących

Opracowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie

w sprawie postępowania służb powiatu radziejowskiego w przypadkach zdarzeń

z udziałem zwierząt bezdomnych, agresywnych, dziko żyjących

Z uwagi na wątpliwości dotyczące zakresu kompetencji, właściwości oraz obowiązku reagowania w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych, dziko żyjących bądź agresywnych, uczestniczących w wypadkach drogowych powiatowy lekarz weterynarii w niniejszym opracowaniu proponuje ujednolicenie zasad i sposobu postępowania w takich kryzysowych sytuacjach.

I. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ujednolicenie właściwych procedur postępowania w kryzysowych sytuacjach z udziałem zwierząt bezdomnych, agresywnych, dziko żyjących, poszkodowanych w wypadkach drogowych.

II. WSTĘP

Opracowanie określa zasady informowania, komunikacji i postępowania powiatowych oraz gminnych służb powołanych do reagowania w określonych zdarzeniach kryzysowych i kolizjach z udziałem zwierząt.

III. PRZEPISY PRAWNE

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o niżej wymienione akty prawne oraz spostrzeżenia z doświadczeń terenowych jak również wnioski z posiedzeń zespołów kryzysowych.
Ważne znaczenie dla opracowania miały refleksje wynikające z analizy zaistniałych przypadków koniecznej współpracy zainteresowanych służb, inspekcji, straży i organów samorządu terytorialnego w sytuacjach z udziałem zwierząt.
Całość opracowania nie stanowiąc aktu prawnego spełnia cel informacyjny.

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej — Dz. U. z 2007 r. poz. 842

2. Ustawa z dnia 11 marca 2004r r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt — Dz. U. z 2008 r. poz. 1342

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt —Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 2002, ze zm.

4. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.

5. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie — Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, Nr 113, poz. 984, ze zm.

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.

7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz . 1591, ze zm.

8. Ustawa z dnia 13 listopada 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie — Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2005 r. Nr 204, poz. 2086, ze zm.

10. Ustawa prawo o ruchu drogowym — Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.

11. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji — Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.

12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych
planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych — Dz. U. z 2007 r.
Nr 221, poz. 1646

14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego — Dz. U. WE L 233 z dnia 10 października 2002 r. str.l.Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 29.04.2011
Podpisał: Kazimierz Watkowski
Dokument z dnia: 28.04.2011
Dokument oglądany razy: 4 149