A A A

Informacja doycząca zgłaszania padłych zwierząt


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie informuje, iż hodowcy przeżuwaczy są prawem zobligowani zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 ze zm.) do natychmiastowego powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie o każdym upadku bydła, owcy lub kozy bez względu na jej wiek. Można wiadomość przekazywać osobiście, telefonicznie lub pisemnie na adres:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów
tel. 54 2853510 ; fax 54 2854803
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@piwradziejow.pl

Zgłoszenia należy dokonać wg załączonego wzoru „Rejestr zgłoszeń padłego bydła” podając następujące dane: imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej; imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia padłego; adres gospodarstwa; ilość sztuk przeżuwaczy w gospodarstwie i rodzaj (mleczne, opasowe, inne) dane identyfikacyjne padłej sztuki (gatunek, numer kolczyka lub tatuażu, data urodzenia, płeć); datę i godzinę padnięcia, przyczynę padnięcia, jeżeli została ustalona (w załączeniu wzór rejestru zgłoszeń padłego bydła).


Jednocześnie informuję właścicieli tych gatunków zwierząt, iż nie zgłoszenie upadku lub zbyt późne zgłaszanie padnięć stanowi wykroczenie z art. 85 ust.1 pkt 2b w/w ustawy. Zgłoszenie natychmiastowe pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z obowiązkowym badaniem tkanki nerwowej w kierunku choroby BSE (tzw. choroby szalonych krów). Zbyt późne zgłoszenie padnięcia sztuk w gospodarstwach prowadzi do niezdatności tkanek podlegających badaniom laboratoryjnym i obciąża skarb państwa dodatkowymi kosztami związanymi z obowiązkowym badaniami w laboratoriach referencyjnych.Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 09.05.2011
Podpisał: Kazimierz Watkowski
Dokument z dnia: 09.05.2011
Dokument oglądany razy: 12 201