A A A

Wymagania w zakresie chowu i hodowli zwierząt domowych


Dobrostan zwierząt
Ogólne wymagania w zakresie chowu i hodowli zwierząt domowychPodmiot musi zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w formie pisemnej zamiar prowadzenia działalności w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt.

W przypadku utrzymywania bydła, rolnik musi posiadać decyzję PLW o uznaniu gospodarstwa za:

 • urzędowo wolne od gruźlicy
 • urzędowo wolne od brucelozy
 • urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła

W przypadku utrzymania kóz lub owiec decyzję PLW o uznaniu gospodarstwa za:
 • urzędowo wolne od brucelozy

W przypadku utrzymania świń decyzję PLW określającą odnośnie choroby Aujeszkiego status epizootiologiczny stada, gospodarstwo utrzymujące zwierzęta hodowlane i prowadzące chów zwierząt musi posiadać:
  ƒ
 • wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych wydzielone miejsce do składowania obornika
 • miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
 • ƒ
 • odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie
 • maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego
 • środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji
 • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie
 • oznakowania wejść do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta tablicą „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
  ƒ„ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi”

Ponadto:
  ƒ
 • w gospodarstwie zachowana jest odpowiednia czystość budynków, w których utrzymywane są zwierzęta
 • zwierzętom zapewniona się opiekę i właściwe warunki utrzymywania, uwzględniając minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania, gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierząt
 • zwierzęta utrzymywane są w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz nie powodujących urazów i uszkodzeń ciała lub cierpień
 • przestrzegany jest zakaz używania do przepędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować okaleczenie zwierząt

ƒPrzestrzegany jest zakaz podawania zwierzętom gospodarskim niektórych leków i substancji, które mogą wpływać niewłaściwie na jakość produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. :
 • substancji o działaniu tyreostatycznym,
 • stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów
 • substancji o działaniu beta–agonistycznym,
 • oestradiolu 17ß i jego pochodnych estropodobnych,
 • substancji o działaniu estrogennym innych niż oestradiol 17ß i jego pochodne
 • estropodobne oraz o działaniu androgennym lub gestagennym w innym celu niż leczenie zwierząt, z zastrzeżeniem substancji o działaniu hormonalnym w rozrodzie zwierząt gospodarskich, których podawanie jest dopuszczone ƒ w gospodarstwie nie są przetrzymywane produkty lecznicze weterynaryjne zawierające:
  - substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane jedynie w celu przyspieszenia porodu;
  - estradiolu 17ß i jego pochodnych

ƒW przypadku prowadzenia w gospodarstwie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt, gospodarstwo posiada zezwolenie wojewody stwierdzające, że technologia spełnia wymogi określone ustawą o ochronie zwierząt:
 • zwierzęta mają zapewnioną swobodę ruchów, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia
 • zwierzęta gospodarskie utrzymywane są w warunkach umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami
 • ƒ
 • pomieszczenia inwentarskie dla zwierząt gospodarskich oświetlono przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewniono dostęp światła naturalnego
 • pomieszczenie inwentarskie wyposażono w stałe lub przenośne oświetlenie umożliwiające ich kontrolę i doglądanie zwierząt o każdej porze
 • pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu zwierząt wykonane jest z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt, oraz nadających się do czyszczenia i dezynfekcji
 • pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu zwierząt są czyszczone i dezynfekowane
 • ƒ
 • odchody zwierząt oraz nie zjedzone resztki pasz usuwane są z pomieszczeń inwentarskich tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni, zanieczyszczenia paszy lub wody oraz zabezpieczono je przed muchami i gryzoniami
 • wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt wykonane są i umieszczane w sposób minimalizujący możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwiający bezkonfliktowy dostęp zwierząt do paszy i wody
 • wyposażenie i sprzęt w pomieszczeniach inwentarskich dla zwierząt gospodarskich sprawdzane są co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki są niezwłocznie usuwane
 • ƒ
 • podłoga w pomieszczeniach inwentarskich dla zwierząt jest twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nie śliska
 • obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, wilgotność względna powietrza i stężenie gazów są utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla tych zwierzątƒ przy zastosowaniu mechanicznego lub automatycznego systemu wentylacji pomieszczeń inwentarskich, system ten zaopatrzony jest w:
  - system alarmowy sygnalizujący awarię
  - system wentylacji awaryjnej

Zwierzętom gospodarskim, z wyjątkiem koni oraz świń do ukończenia 2 tyg. życia zapewniono stały dostęp do wody.
Chore lub ranne zwierzę gospodarskie otaczane jest niezwłocznie opieką, a w razie potrzeby izolowane, a jeśli wymaga tego stan zdrowia zwierzęcia utrzymuje się je na ściółce.

Minimalne warunki utrzymania zwierząt z podziałem na poszczególne gatunki znajdą Państwo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (dotyczy cieląt, świń, kur niosek i brojlerów) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te , dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczy bydła z wyjątkiem cieląt, koni, owiec, kóz, strusi, przepiórek, perlic, lisów polarnych, lisów pospolitych, jenotów, norek, tchórzy, królików, szynszyli, nutrii, jeleni, danieli, indyków, gęsi i kaczek).

Poniżej załączono linki do rozporządzeń.
Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);
  link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031061002
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.);
  link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082131342
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. Nr 168, poz. 1643);
  link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031681643
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.);
  link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100560344
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te , dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778); link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101160778
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane (Dz. U. Nr 223, poz. 1784);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1022)
  link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041001022Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 23.01.2012
Podpisał: Paweł Jasiński
Dokument z dnia: 23.01.2012
Dokument oglądany razy: 24 810