A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 20.06.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie terści

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 23 styczna 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r., Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);

3) zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. U. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );

4) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego oraz innych ustaw szczególnych zawierających zadania i kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład inspektoratu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) powiecie – należy przez to rozumieć powiat radziejowski;

2) powiatowym lekarzu weterynarii – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie;

3) powiatowym inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie;

4) wojewódzkim lekarzu weterynarii - należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy;

5) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11 do § 17 Regulaminu;

6) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą pracownią, zespołem, a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.


§ 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie.

2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii:

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych;
3) wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4. Terenem działania Powiatowego Inspektoratu stanowi teren powiatu radziejowskiego.

5. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Radziejów.


Rozdział II
ORGANIZACJA POWIATOWEGO INSPEKTORATU

§ 4


1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy z zastrzeżeniem pkt 2.

2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III
ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ I KIEROWANIA PRACĄ INSPEKTORATU

§ 5

1. Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje zadania przy pomocy zastępcy powiatowego lekarza weterynarii.

2. Do kompetencji powiatowego lekarza weterynarii należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w celu zapewnienia prawidłowego działania i realizacji ustawowych działań Inspekcji;

2) reprezentowanie inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach inspektoratu;

3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników inspektoratu;

4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w inspektoracie.

§ 6

1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska powiatowego lekarza weterynarii działalnością inspektoratu kieruje zastępca powiatowego lekarza weterynarii.

2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska powiatowego lekarza weterynarii
i jego zastępcy działalnością inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez powiatowego lekarza weterynarii pracownik.


3. Powiatowemu lekarzowi weterynarii bezpośrednio podlega:

1) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;

2) Zespół do spraw finansowo – księgowych;

3) Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni;

4) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej;

5) Zespół do spraw administracyjnych;


4. Zespołem do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych kieruje Starszy Inspektor Weterynaryjny będący jednocześnie członkiem zespołu.

5. Zespołem do spraw finansowo-księgowych kieruje główny księgowy powiatowego inspektoratu.


§ 7

1. Kierownicy odpowiadają za:

1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;

2) porządek i dyscyplinę pracy;

3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw;


2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia.
3. Kierownicy wykonują obowiązki bezpośrednich przełożonych wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).


§ 8

1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą,

2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;

4) radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym;

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą;

2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1) Powiatowy lekarz weterynarii lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 2
2) Główny księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący głównego księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez powiatowego lekarza weterynarii, z zastrzeżeniem § 6 ust.2

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 9

Pracownicy inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez powiatowego lekarza weterynarii.


§ 10

1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy stosuje się wg wykazu symboli komórek organizacyjnych określonego
w załączniku nr 2.

2. Obieg dokumentacji wewnętrznej inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej powiatowy lekarz weterynarii.


Rozdział IV
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH


§ 11


W skład powiatowego inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,

2. zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,

3. zespół do spraw finansowo-księgowych,

4. zespół do spraw administracyjnych,

5. samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,


§ 12


1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1) zwalczanie oraz monitoring chorób zakaźnych, a w tym między innymi:
- przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzeń epizootycznych celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonych chorób;
- prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym wydawanie nakazów i zakazów mających na celu likwidację chorób;,
- prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
3) kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania:
- ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych;
- nadzoru nad punktami skupu i innymi miejscami gromadzenia;
- badania zwierząt w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z nadzorem nad ich transportem i wystawianiem świadectw zdrowia;
4) opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
5) prowadzenie i aktualizacja rejestru podmiotów nadzorowanych w części dotyczącej przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
6) wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego lub epidemiologicznego;
7) pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
8) nadzorowanie zagrożeń epizootycznych lub epidemiologicznych związanych z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług z zakresu medycyny weterynaryjnej;
9) gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji, w tym stwierdzania zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego;
10) prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości raportowania wynikających z obowiązujących przepisów;
11) przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań;
12) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i o ochronie zwierzą, w tym zachowaniem dobrostanu w zakresie dotyczącym wykonywanych działań;
13) przygotowywanie dokumentów dla powiatowego lekarza weterynarii wynikających z przepisów o ochronie zwierząt;
14) nadzór nad rejestracją i identyfikacją zwierząt prowadzoną przez agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa;
15) nadzór nad znakowaniem i rejestracją zwierząt w siedzibach stad w tym nadzór nad spełnianiem wzajemnej zgodności w obszarach identyfikacji rejestracji zwierząt oraz zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt i dobrostanu zwierząt;
16) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań potrzebnych do rozliczeń finansowych oraz opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych;
17) obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działania zespołu;

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie;

2) Starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych;

3) Inspektor weterynaryjny do spraw kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt w obszarze zdrowia zwierząt i dobrostanu;

4) Referent do spraw chorób zakaźnych zwierząt;

§ 13

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1) Wykonywanie czynności w imieniu powiatowego lekarza weterynarii, w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, przechowywaniu, umieszczaniu na rynku, sprzedaży bezpośredniej, a w szczególności nad:
- spełnieniem wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przewożonych i przeznaczonych na rynek krajowy;,
- spełnieniem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji, w tym produkcji pierwotne;,
- sposobem znakowania, pakowania i przechowywania tych produktów;
-wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów;
- warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowania, wdrożenia i realizacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP);
- sposobem badania zwierząt rzeźnych, badania i oceny ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz sposobem postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia;
- wymaganiami dotyczącymi środków transportu przewożących produkty pochodzenia zwierzęcego;
- sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposób dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru tych produktów;

2) nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie w zakresie minimalnych warunków higieny;
3) pobieranie próbek do celów diagnostycznych, urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:
- pobierania próbek do badań na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach,
- nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
- badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
4) ustalanie i prowadzenie listy osób wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz prowadzenie nadzoru merytorycznego dotyczącego właściwego wykonywania przez te osoby czynności z wyznaczenia
5) szkolenia lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych do sprawowania urzędowych czynności w zakresie nadzoru nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, w tym badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
6) prowadzenie rejestru urzędowych pieczęci do znakowania mięsa zwierząt rzeźnych poddanego kontrolom urzędowym oraz rejestru obowiązującej dokumentacji w zakresie badania przedubojowego i poubojowego;
7) wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad znakowaniem i rejestracją zwierząt związanych z ubojem i transportem zwierząt rzeźnych;
8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji oraz od Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225);
9) nadzór nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem i stosowaniem pasz oraz pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie próbek do badań w tym do badań w ramach Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz, nadzór nad podmiotami wytwarzającymi pasze oraz zajmujące się obrotem lub sprzedażą pasz;
10) organizacja i koordynowanie nadzoru nad stosowaniem pasz,
11) prowadzenie rejestru i aktualizacja rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i ustawy o paszach,
w tym rejestru podmiotów prowadzących produkcję podstawową;
12) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na zawartość substancji niepożądanych, zabronionych, niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych w paszach;
13) organizacja i koordynacja nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi;
14) nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
15) prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów;
16) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania;


2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;

2) Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;


§ 14

1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:

1) opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

2) kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych;

3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami;

4) prowadzenie likwidatury i kasy;

5) prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych;

6) prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

7) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych;

8) terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań;

9) kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa, wydatków budżetowych
i dochodów własnych jednostki;

10) sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych;

11) opracowywanie analiz ekonomicznych;

12) potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

13) sporządzanie listy płac, naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

14) prowadzenie akt osobowych pracowników,

15) przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia;

16) prowadzenie archiwum Inspektoratu;

17) prowadzenie spraw socjalnych;

18) prowadzenie magazynu gospodarczego na bieżące potrzeby oraz prowadzenie ewidencji majątku Inspektoratu;

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Główny księgowy;

2) Stanowisko ds. kadrowo - płacowych;

3) Stanowisko ds. finansowo - księgowych;

§ 15

1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

1) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy;

2) przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek;

3) przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej;

4) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie;

5) wysyłanie korespondencji i przesyłek;

6) prowadzenie dokumentacji czasu pracy;

7) zaopatrywanie Inspektoratu we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały i druki itp. Niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania i ich ewidencja oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji i aparatury;

8) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań lub opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;

9) obsługa informatyczna, w szczególności obsługa i aktualizacja Biuletynu Informacji Służbowej;

10) utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku;

11) obsługa samochodów służbowych;

12) organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania tych środków rzeczowych;

13) Bieżące prace gospodarcze i utrzymanie obiektów w należytym porządku.


2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Stanowisko ds. obsługi powiatowego lekarza weterynarii;

2) Informatyk;

3) Kierowca;

4) Robotnik gospodarczy;

§ 16

1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

1) zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu przed sądami, organami administracji państwowej oraz innymi jednostkami i instytucjami;
2) przygotowywanie opinii prawnych z zakresu działania urzędu;
3) bieżące informowanie pracowników merytorycznych Inspektoratu o zmianach
w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej;
4) sprawdzanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawa wewnętrznego (zarządzeń, regulaminów), umów, porozumień, decyzji i innych dokumentów sporządzanych przez pracowników;
5) udzielanie porad prawnych pracownikom urzędu w zakresie załatwianych przez nich spraw;
6) prowadzenie negocjacji;
7) nadzór nad windykacją;


§ 17

1. Do zadań Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośni należy:

1) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005r. Załącznik I; Rozdział I ;Załącznik III;

2. Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlega kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy;

§ 18

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 20.06.2014
Podpisał: Natalia Tajkowska
Dokument z dnia: 23.12.2010
Dokument oglądany razy: 4 153