A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 14.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie treści

Aktualności11-03-2016

Informacje Głównego Lekarza Weterynarii dla lekarzy weterynarii oraz hodowców zwierząt dotyczące "Gorączki Q".
25-11-2015

Ogłoszenie Głównego Lekarza Weterynarii o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF).Pobierz plik Ulotka z informacją dla podróżujących wjeżdżających do Unii EuropejskiejPobierz plik Ulotka z informacją dla hodowców trzody chlewnejPobierz plik Ulotka z informacją dla myśliwych i leśników


05-08-2015

Ogłoszenie o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych, zużytych składnikach majątku ruchomego
26-08-2014

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca wytycznych prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

 Pobierz plik Działalność marginalna, lokalna i ograniczona - wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (187,3 kB)18-02-2014

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń Pobierz plik Materiały szkoleniowe dla hodowców trzody chlewnej (10 861 kB)18-02-2014

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla lekarzy weterynarii dotycząca afrykańskiego pomoru świń

 Pobierz plik Materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii (7 024 kB)04-10-2013

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii dotycząca szczepienia lisów przeciw wściekliźnie

28-06-2013

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o zagrożeniu przeniesienia afrykańskiego pomoru świń z terytorium Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej do Polski

14-05-2013

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o zasadach związanych z wystawianiem paszportów koniowatych.

Zgodnie z art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 roku, Nr 213, poz. 1342 z poźn. zm.) podstawą wystawienia paszportu koniowatego jest:

1) dla koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich - zidentyfikowanie konia oraz zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu do księgi hodowlanej, wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

2) dla koni hodowlanych innych ras niż wymienione w pkt. 1 - zgłoszenie właściciela konia zawierające numery identyfikacyjne rodziców konia, do którego dołącza się:
a) oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego,
b) zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo pokrycia klaczy, która jest matką identyfikowanego konia, wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

3) dla pozostałych koniowatych:
a) zgłoszenie właściciela koniowatego zawierające numery identyfikacyjne rodziców koniowatego, do którego dołącza się:
- oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego,
- zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo pokrycia klaczy, która jest matką identyfikowanego koniowatego, wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, albo
b) zgłoszenie właściciela koniowatego, do którego dołącza się:
- oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego,
- wyniki badań tego koniowatego w kierunku nosacizny (Glanders), niedokrwistości zakaźnej koni (Equine infectious anaemia) i zarazy stadniczej (Dourine).

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust 2. ww. ustawy opłaty za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koni, w tym za dokonanie opisu i rejestracji (wydanie paszportu koniowatego), pobierane są przed ich dokonaniem.

W przypadku, gdy zgłoszenie konia do rejestru złożone w celu dokonania identyfikacji koniowatego jest niekompletne, tzn. brak jest któregokolwiek dokumentów określonych w art. 14 ust. 9 przedmiotowej ustawy, i/lub opłaty, należy odstąpić od jakichkolwiek czynności związanych z identyfikacją i rejestracją zwierzęcia do czasu uzupełnienia wniosku oraz poinformować wnioskodawcę o obowiązkach wynikających z ww. przepisów.

W przypadku uchylania się wnioskodawcy od obowiązku spełnienia powyższych wymagań, należy powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, który na wniosek podmiotu uprawnionego do wydawania paszportów dla koniowatych przeprowadzi kontrolę w gospodarstwie wnioskodawcy po upływie terminów określonych w art. 5 ust 6 rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych, czyli po 31 grudnia roku, w którym urodziło się dane zwierzę z rodziny koniowatych lub po upływie 6 miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która z dat przypada później.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przestrzeganie powyższych zasad oraz egzekwowanie od właścicieli zwierząt kompletnych zgłoszeń koni do rejestru.13-05-2013

Informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń

Mając na uwadze doniesienia o możliwości wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Białorusi w rejonie baranowickim, w obwodzie brzeskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o zagrożeniach jakie niesie ryzyko przeniesienia afrykańskiego pomoru świń do Polski.Pobierz plik Ulotka do pobrania z informacją nt choroby afrykańskiego pomoru świń - źródło: GIW (350 kB)09-05-2013

Uboczne produkty z piekarni i cukierni

Informacja dla przedsiębiorstw produkujących środki spożywcze: piekarni i cukierni, które przeznaczają zwroty pieczywa na cele paszowe dla zwierząt gospodarskich.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie informuje, że na podstawie art. 9 oraz art. 18 Rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. U. UE L 05.35.1), zobowiązuje wszystkie podmioty działające na rynku pasz, w tym także przedsiębiorstwa produkujące lub przechowujące środki spożywcze, które przeznaczają zwroty pieczywa na cele paszowe do złożenia stosownego zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie weterynarii w Radziejowie w celu dokonania rejestracji.16-04-2013

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca zmian w ustawie Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 152/1995 dotyczącej Zbioru Ustaw o żywności.

10-04-2013

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii dotycząca szczepienia lisów przeciw wściekliźnie

10-09-2012

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii dotycząca szczepienia lisów przeciw wściekliźnie

17-05-2012

27-04-201221-03-2012

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich

     Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu wielu polskich rodzin.
     Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt.
     Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.
     Nie udokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bespośdenich.
     Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.

Szanowni Państwo!
Żądajcie do lekarzy weterynarii leczących
Wasze zwierzęta wystawienia takiego dokumentu.
Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy
weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie.

Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek20-02-2012

Groźba afrykańskiego pomoru świń

Jak podaje PAP, służby weterynaryjne chcą w tym roku przebadać kilkaset świń na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń. Ogniska tej choroby zanotowano w Rosji i jest zagrożenie pojawieniem się jej w Polsce - poinformował PAP Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.

Choroby tej nigdy nie było w Polsce, jednak od kilku lat występuje ona w Rosji. Jak zaznaczył szef weterynarii, Rosjanie nie do końca mogą sobie poradzić z jej opanowaniem, więc obserwujemy tę sytuację z "lekkim zaniepokojeniem", bo jest możliwość przeniesienia wirusa do Polski - powiedział dr Związek.
Na chorobę tę chorują dziki i świnie. U zarażonych zwierząt ma ona na ogół przebieg ostry.
Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Zachorowanie bez względu na przebieg choroby prawie zawsze prowadzi do śmierci. Osobniki podejrzane o kontakt z wirusem są prewencyjnie zabijane. Według dr Związka choroba ta nie jest groźna dla człowieka.
W lutym ubiegłego roku Rosjanie poinformowali o podejrzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w obwodzie kaliningradzkim. Inspekcja Weterynaryjna wzmogła wówczas kontrole świń w województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim, pobierając kilkaset próbek od tych zwierząt. Próbki zostały zbadane przez Instytut Weterynaryjny w Puławach. Wszystkie miały wynik ujemny - podkreślił szef weterynarii. W tym roku w lutym służby weterynaryjne Rosji poinformowały o nowych ogniskach choroby wśród dzików w Krasnodarskim i Wołgogradzkim Regionie. W związku z potencjalnym zagrożeniem, przeprowadzono w październiku ubiegłego roku rutynowe ćwiczenia polskich i rosyjskich służb weterynaryjnych, na wypadek gdyby wystąpiło podejrzenie przedostania się wirusa do naszego kraju - dodał. Jak mówił dr Związek, Inspekcja Weterynaryjna stale monitoruje zagrożenia związane z tą chorobą. W tym roku planuje się przy okazji przeprowadzania kontrolnych badań na klasyczny pomór świń, wykonywanie dodatkowych badań na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń.
Główny lekarz weterynarii poinformował też, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej polskie służby celne kontrolują pojazdy powracające z Rosji, czy zostały poddane dezynfekcji, tak by wirus nie przedostał się na terytorium UE. Rosja kupuje w Unii, a także w Polsce żywe zwierzęta, dostarczenie ich na miejsce wiąże się z pobytem tirów w gospodarstwach hodowlanych, gdzie może pojawić się niebezpieczny wirus - tłumaczył dr Związek. Podkreślił, że afrykański pomór świń jest chorobą niezwykle niebezpieczną dla świń i dzików. Na ten wirus wrażliwe są zwłaszcza dziki, dlatego jeżeli myśliwy zauważy podejrzane zwierzę, ma obowiązek natychmiast zgłosić to do odpowiednich organów. Najbardziej prawdopodobne jest przeniesienie choroby do Polski przez dziki. Oznaczałoby to m.in. blokadę w handlu mięsem i zwierzętami na co najmniej dwa lata - dodał doktor Związek.06-02-201219-05-2011

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii dotycząca szczepienia lisów przeciw wściekliźnie

09-05-2011

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie informuje, iż hodowcy przeżuwaczy są prawem zobligowani zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 ze zm.) do natychmiastowego powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie o każdym upadku bydła, owcy lub kozy bez względu na jej wiek. Można wiadomość przekazywać osobiście, telefonicznie lub pisemnie na adres:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów
tel. 54 2853510 ; fax 54 2854803
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@piwradziejow.plZgłoszenia należy dokonać wg załączonego wzoru „Rejestr zgłoszeń padłego bydła” podając następujące dane: imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej; imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia padłego; adres gospodarstwa; ilość sztuk przeżuwaczy w gospodarstwie i rodzaj (mleczne, opasowe, inne) dane identyfikacyjne padłej sztuki (gatunek, numer kolczyka lub tatuażu, data urodzenia, płeć); datę i godzinę padnięcia, przyczynę padnięcia, jeżeli została ustalona (w załączeniu wzór rejestru zgłoszeń padłego bydła).

Jednocześnie informuję właścicieli tych gatunków zwierząt, iż nie zgłoszenie upadku lub zbyt późne zgłaszanie padnięć stanowi wykroczenie z art. 85 ust.1 pkt 2b w/w ustawy. Zgłoszenie natychmiastowe pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z obowiązkowym badaniem tkanki nerwowej w kierunku choroby BSE (tzw. choroby szalonych krów). Zbyt późne zgłoszenie padnięcia sztuk w gospodarstwach prowadzi do niezdatności tkanek podlegających badaniom laboratoryjnym i obciąża skarb państwa dodatkowymi kosztami związanymi z obowiązkowym badaniami w laboratoriach referencyjnych.Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 14.03.2016
Podpisał: Natalia Tajkowska
Dokument z dnia: 21.12.2010
Dokument oglądany razy: 7 996